Masz pytania?

+48 17 741 53 72 35-210 Rzeszów, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 7/29a

Studnie

INSTRUKCJA TRANSPORTU i MONTAŻU STUDNI TORNADO 1 i TORNADO 2 PRODUKCJA SIENKIEWICZ MAT – BUD Sp. z o.o.

TRANSPORT

Elementy studni należy transportować w pozycji wbudowania czyli w pozycji pionowej. Skrzynia ładunkowa powinna być równa i pozioma. Elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem. W przypadku spostrzeżenia uszkodzeń prosimy odnotować ten stan dokumencie WZ i skontaktować się z biurem firmy Sienkiewicz Mat – Bud Sp. z o.o.

ROZŁADUNEK

Wszystkie prace transportowe, rozładunkowe i montażowe elementów prefabrykowanych powinny wykonywane być przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy elementów. Chwytaków samozaciskowych używamy do kręgów DN 500, DN 800, DN 1000, DN 1200, DN 1400, DN 1500, DN 2000, zwężek DN 1000, DN 1200, DN 1400, DN 1500, podstaw DN 500, DN 800.
Dla elementów płaskich tj. płyt pokrywowych i redukujących powinny być stosowane specjalne zawiesia zakończone hakami transportowymi.Podstawy studni DN 1000, DN 1200, DN 1400, DN 1500, DN200, DN 2500 rozładowujemy i montujemy za pomocą wbudowanych tulei gwintowanych i przeznaczonych do tego linowych pętli transportowych.

SKŁADOWANIE

Składowanie na budowie prefabrykatów należy zorganizować w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę aby dolne i górne felce nie uległy uszkodzeniu ani zabrudzeniu. Prefabrykaty należy składować w pozycji wbudowania. Zabronione jest układanie elementów na bocznych ściankach.

MONTAŻ

Sposób posadowienia studni uzależniony jest od warunków gruntowo – wodnych występujących na danym terenie i powinien być zaprojektowany indywidulanie i opisany w Specyfikacji Technicznej. Podłoże musi być dobrze zagęszczone i wypoziomowane. Niewłaściwa podbudowa jest główną przyczyną osiadania studni i może doprowadzić do jej rozszczelnienia lub uszkodzenia. Przy pracach montażowych elementy powinny być transportowane tak, aby krawędzie dolne montowanego elementu leżały dokładnie w płaszczyźnie poziomej, co umożliwi precyzyjny montaż elementu (nasunięcie) na prefabrykat już zmontowany. Zabezpiecza to jednocześnie przed przypadkowym uszkodzeniem profilu złącza oraz uszczelki. Montaż i osadzenie elementów) powinno odbywać się w łagodny sposób , bez gwałtownych uderzeń. Niedopuszczalne jest przy montażu zakleszczenie i nieosiowe usytuowanie łączonych profili złączy. W takim przypadku konieczne jest uniesienie montowanego elementu i ponowny montaż przy zachowaniu warunków podanych powyżej. Przed łączeniem elementów należy zwrócić szczególną uwagę na czystość górnego i dolnego felca elementów. Na górny felc zakładamy uszczelkę elastomerową lub bentonitową (powinno to robić min. 2 pracowników). Uszczelkę należy układać napisami na zewnątrz. Po nałożeniu uszczelki należy ją kilkakrotnie naciągnąć aby wyrównać na całym obwodzie naprężenia powstałe podczas jej zakładania, zwracając przy tym uwagę na to aby dolna krawędź uszczelki opierała się o dolny występ na bosym końcu. Na tak ułożoną uszczelkę należy nanieść specjalny środek poślizgowy, który dostarczany jest razem z uszczelką. Następnie należy nanieść środek poślizgowy na dolny zamek nakładanego elementu i połączyć elementy ze sobą (Instrukcja montażu uszczelki elastomerowej).
- połączenie na zaprawę – masę uszczelniającą o konsystencji gęsto – plastycznej należy nakładać na powierzchnie w obrębie złącza górnego w formie warstwy o grubości nie większej niż 15 mm.
Następnie należy na tak przygotowanym złączu montować element górny. Po zakończonym montażu górna powierzchnia złącza zamontowanego elementu powinna leżeć w płaszczyźnie poziomej. Wyciśnięty nadmiar masy uszczelniającej – zaprawy należy usunąć, a powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną w obszarze złącza wyrównać i zatrzeć.

ZABRONIONY JEST MONTAŻ ELEMENTÓW STUDNI BEZ UŻYCIA URZĄDZEŃ OPISANYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.
NIESTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZEJ INSTRUKCJI ROZŁADUNKU/MONTAŻU MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE MONTOWANYCH ELEMENTÓW.
W PRZYPADKU NIESZCZELNOŚCI STUDNI WYNIKAJĄCYCH ZE ZŁEGO MONTAŻU REKLAMACJE NIE BĘDĄ UZNAWANE
WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU STUDNI

Podczas montażu studni można się odnieść do wytycznych dotyczących montażu rur betonowych i żelbetowych.
Studnie są produkowane według normy EN 1610. Nie stanowi problemu ustanowienie jednakowego wertykalnego obciążenia między wszystkimi częściami studni. Nierówności na powierzchni stykowej pomiędzy częściami można wyprowadzić. Szczelina pomiędzy częściami stycznymi studni nie powinna przekraczać 15 mm.
Zaleca się zastosowanie części przenoszących środek ciężkości
Należy przy wbudowywaniu studni dobrze wyszyć środek ciężkości, aby zapobiec pękaniu. Następujące produkty możemy Państwu zaproponować:

1. ecoLiner
System studni z zintegrowaną uszczelką i wbetonowaną równoważnią. Części do równoważeniania zostają podczas produkcji wbetonowywane w kielich denny. Uszczelka zintegrowana zostaje wmontowana do kielicha górnego.2. DS-TOP – SEAL – Basic (Steinhoff)
DS-TOP-SEAL-Basic (Steinhoff) to wypełniona piaskiem kwarcowym uszczelka. Ma ona na celu zniwelowanie powstających wskutek ruchu i obciążeń statycznych, powstających na bosym końcu kręgu pod nim się znajdującym.3. DS-SDV SEAL
nasmarowana uszczelka poślizgowa z zintegrowaną równoważnią
Połączenie zamkniętej nasmarowanej uszczelki SDV z TOP-Seal Basic jako zachowanie stabilności I dokładności przy połączeniu SR-M zostaje zastąpiona gotowym elementem.Prosimy stosować łańcuchy o odpowiedniej długości!Przy usadzaniu kręgów DN 2500 jest niezbędne zastosowanie odpowiedniej długości łańcuchów. Musi ona wynosić co najmniej 220 cm. Dokładna długość jest określona w zaleceniach producenta. Przy krótszych łańcuchach podział siły sytuuje się do środka, a nie w górę, co może prowadzić do pęknięcia kręgu.

Montaż kręgów powinien odbywać się zawsze za pomocą przeznaczonego do tego sprzętu.Reklamacje powstające ze złego montażu nie bedą uwzględniane.
INSTRUKCJA MONTAŻU KRĘGÓW ŁĄCZONYCH NA USZCZELKĘ KLINOWĄ SD

Ukształtowanie przekroju poprzecznego uszczelki w formie klina, umożliwia samocentrowanie się elementu studni. Elastyczność materiału oraz występujące w jego strukturze naprężenia pierwotne, gwarantują bezpieczny montaż, eliminując oddziaływanie siły ścinającej.
1. Przed montażem uszczelki oczyścić górny i dolny zamek kręgów z piasku, ziemi oraz innych zanieczyszczeń mogących wpłynąć negatywnie na szczelność połączenia.2. Naciągnąć uszczelkę klinową na zamek górny kręgu, następnie wyrównać jej rozmieszczenie zgodnie z wyprofilowaniem zamka.3. Na tak umieszczoną uszczelkę nanieść równomiernie środek poślizgowy. Konieczne jest również dokładne przesmarowanie zamka dolnego kręgu nakładanego z góry na studnię - co zapobiega wywinięciu się uszczelki klinowej podczas montażu.4.Zalecamy stosowanie zaprawy lub profilu zamkniętego wypełnionego piaskiem kwarcowym w celu przeniesienia naprężeń między elementami studzienki.5. Po zamontowaniu element górny musi być równomiernie posadowiony na elemencie dolnym. Prawidłowo zamontowana uszczelka musi zapewniać szczelność połączenia.6. Dla równomiernego rozłożenia naprężeń pionowych w studni należy wypełnić zaprawą technologiczne szczeliny powstałe po złożeniu kręgów.

Do osadzania elementów studzienek należy używać środków poślizgowych zgodnych z zaleceniem producenta uszczelek.

Przy wykonaniu kolejnych połączeń należy postępować jak w pkt. 1-6.

Aby zobaczyć więcej instrukcji naciśnij TUTAJ
INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI

Niniejsza instrukcja dotyczy magazynowania, transportu oraz montażu na budowach, dolnych części studni i elementów nadbudowy produkcji P.V. Prefabet Kluczbork SA.
Instrukcja została opracowana w oparciu o:

• PN-EN 1610:2002 – budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,
• PN EN 1917:2004
• PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.
• IBDiM-KOT- nr 2018/0195 wydanie I „Studzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe, betonowe, i żelbetowe”

W celu zapewnienia prawidłowego montażu elementów studni kanalizacyjnych produkcji P.V. Prefabet Kluczbork SA w warunkach otwartego wykopu, znajomość i stosowanie powyższych norm i zasad jest podstawowym wymaganiem w odniesieniu do firm wykonawczych. Stosownie do założeń normy PN-EN 1917:2004 dla studni z betonowych elementów prefabrykowanych o średnicy DN1000 i D1200 do głębokości zabudowy 6 m oraz założeń krajowej oceny technicznej IBDiM-KOT- nr 2018/0195 wydanie I „Studzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe, betonowe, i żelbetowe” dla studni z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych o średnicy DN1500 i DN2000 do głębokości zabudowy 6 m i obciążeniu komunikacyjnym SLW 60 nie są wymagane dodatkowe obliczenia statyczne. Założenia projektowe uzależnione są między innymi od następujących czynników:
− zmiany obciążenia zewnętrznego i wagi własnej studni,
− zmiany obciążenia komunikacyjnego,
− zmiany pozycji zabudowy lub formy wykopu (np. kąt stoku),
− dodatkowego, poziomego nacisku gruntu,
− innych rodzajów gruntu (np. w podłożu, wypełnieniu),
− poziomu wody gruntowej i siła wyporu
− sposobu zagęszczania gruntu

Uwaga: niniejsza lista nie wyczerpuje występowania wszystkich czynników. Sprawdzanie prawidłowości i zgodności dostawy Elementy studni kanalizacyjnych: dolne części, elementy nadbudowy (kręgi, zwężki), płyty pokrywowe lub płyty i pierścienie odciążające, należy zamawiać na 10 dni roboczych przed planowanym pierwszym montażem. Odbiorca na budowie przed lub podczas rozładunku, kontroluje każdą dostawę pod kątem jej zgodności z zamówieniem oraz występowania ewentualnych uszkodzeń i braków.

Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawdzenie opisów, właściwości i wymiarów dostarczonych elementów i przyłączy, jak również liczby i stanu dodatków (np. uszczelek, stopni złazaowych, środka poślizgowego itd.). Rozładunek i magazynowanie dolnych części studni i elementów nadbudowy. Dostarczone dolne części studni i elementy nadbudowy należy rozładowywać przy użyciu właściwych urządzeń dźwigowych (np. dźwig samochodowy, koparka), które są wyposażone w łagodny podnośnik i stopniowanie opuszczania, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub nakładaniu elementów.
Przy rozładunku dolnych części studni i elementów nadbudowy przy użyciu fabrycznie wbudowanych systemów transportowych należy wykorzystywać wyłącznie atestowanych, bezpiecznych w użyciu łańcuchów i pętli stalowych. Wszystkie dolne części studni oraz elementy nadbudowy należy tak magazynować, aby uniknąć zabrudzeń lub uszkodzeń elementu betonowego, w szczególności w miejscach połączeń. Generalnie w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas magazynowania względnie przy składowaniu w kilku miejscach placu budowy należy uwzględnić wytrzymałość elementów oraz należy wykluczyć jednostronne obciążenia lub podparcia w miejscach połączeń. Stabilność wykopu i skarpy nie może być zachwiana przez składowanie elementów betonowych i należy zachować bezpieczny odstęp o szerokości minimum 100 cm od krawędzi wykopu. W elementach nadbudowy z uszczelką zintegrowaną przed montażem, należy zawsze część z gumą wyczyścić oraz chronić przed wodą, mrozem i ostrym światłem słonecznym oraz olejem. Inne formy magazynowania lub wadliwa ochrona nie odpowiadają założeniom producenta i prowadzą do powstania uszkodzeń na dostarczonych produktach oraz do utraty gwarancji.
Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o ścianach pionowych o głębokości nie większej niż 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku nieobciążenia terenu przy wykopie w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Dno wykopu Kształt i spadek dna wykopu oraz materiał użyty do jego wykonania muszą być zgodne z dokumentacją techniczną i określone przez projektanta. Podczas opuszczania do wykopu, zawieszoną studnię należy wprowadzić do bosego końca wcześniej położonej rury, do momentu aż będzie ona swobodnie i centrycznie wprowadzona w skos uszczelki lub przejścia. Prace montażowe mogą być wykonywane przy temperaturze do -5°C ze względu na konieczną elastyczność zintegrowanych i dostarczanych luzem uszczelek, zgodnie z instrukcją montażu producenta uszczelek Nieuwzględnienie powyższych metod postępowania prowadzi do utraty gwarancji na dostarczone produkty.
Elementy nadbudowy studni, elementy pomocnicze jak również uszczelki przed umieszczeniem w wykopie muszą być sprawdzone ze względu na możliwe uszkodzenia. Przy opuszczaniu elementów nadbudowy studni do wykopu mogą być wykorzystywane wyłącznie atestowane, bezpieczne zawiesia łańcuchowe, względnie linowe, które można wykorzystywać w połączeniu z dostarczonymi pętlami transportowym, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo pracy, jak i uniknąć uszkodzenia elementów nadbudowy studni. Uderzanie łyżką koparki w elementy włazowe (zwężki, płyty) jak również późniejsze dociskanie jest zabronione gdyż może prowadzić do wystąpienia w elementach nadbudowy uszkodzeń i rys. Nieuwzględnienie powyższych metod postępowania prowadzi do utraty gwarancji na dostarczone produkty. Ważne jest przy tym aby przy wielokrotnym pociąganiu uszczelki w różnych kierunkach równomiernie rozłożyć naprężenia w uszczelce oraz sprawdzić poprawność osadzenia uszczelki na bosym końcu elementu (szczegóły montażu uszczelek znajdują się w instrukcji jej producenta). Zasypywanie wykopu Przed zasypaniem wykopu należy jeszcze raz sprawdzić ustawienie studni i rur przyłączeniowych ze względu na ich ułożenie zgodnie z planem i prawidłowe przyłączenie rur. W celu zapewnienia prawidłowego i zgodnego z normą wykonania prac budowlanych, należy przeprowadzić próby w trakcie i po zakończeniu wszystkich prac ziemnych i zagęszczających, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1610.

Normy, aprobaty i przepisy związane

1. PN-EN 1610:2002 – budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
2. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.
3. PN-EN 1917:2004 – studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.
4. DIN V 4034-1:2003 - studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.
5. IBDiM-KOT- nr 2018/0195 wydanie I „Studzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe, betonowe, i żelbetowe”
6. PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne—Część 1: Zasady ogólne.
7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL Warszawa.

Po wnikliwszą instrukcję naciśnij TUTAJ
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM